Algemene voorwaarden Podonova.nl

Podonova.nl

Nies van der Schansstraat 1 Sprang-Capelle

T: +31 (0)13 207 90 37
E: support@podonova.nl

K.V.K 18121538
BTW NL003227960B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door Podonova.nl aangegane overeenkomsten.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” of “klant” wordt de al dan niet contractuele wederpartij van Podonova.nl verstaan.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 6. Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Podonova.nl het recht om daarvoor in de plaats te stellen een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling benadert.

Artikel 2. Het productenaanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Podonova.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. De inhoud van de webwinkel en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Podonova.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website op elk moment juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Podonova.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Podonova.nl komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Podonova.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Podonova.nl is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Als een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft Podonova.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding toch te herroepen. Podonova deelt een eventuele herroeping onverwijld mee aan de klant.
 4. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Podonova.nl passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data veilig te laten verlopen en zorgt Podonova.nl voor een veilige web omgeving. Dat geldt ook als de klant elektronisch betaalt.
 5. Als blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Podonova.nl het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 6. Podonova.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of een klant aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Als Podonova.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering aanvullende voorwaarden te verbinden. Als Podonova.nl op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, meldt zij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst aan de klant, met daarbij de redenen.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle op de website en in andere van Podonova.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Podonova.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen van valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege waar Podonova.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Podonova.nl heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht door Podonova.nl.
 4. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

Artikel 5. Levering en uitvoering 

 1. Zodra een bestelling door Podonova.nl is ontvangen, stuurt Podonova.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
 2. Podonova.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 3. De leveringsdata zijn slechts inschattingen en derhalve nooit fatale termijnen. De keuze van de vervoerder is voor Podonova.nl en de kosten daarvan worden – indien van toepassing – doorberekend aan de klant.
 4. Indien Podonova.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis met mededeling van een te verwachten nieuwe leveringstermijn. Klant heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden en recht op vergoeding van zijn schade als gevolg van de te late of niet levering tot ten hoogste één keer de aankoopsom indien de te late of niet levering te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Podonova.nl. De klant deelt Podonova.nl onmiddellijk na diens mededeling van te late of niet levering mede of hij alsnog nakoming van de overeenkomst wil of deze wenst te ontbinden.
 5. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gaat het risico van de te leveren producten over op de klant zodra zij op het opgegeven afleveradres zijn geleverd.
 6. Indien klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is Podonova.nl gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal Podonova.nl de producten op een in overleg met de klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan klant aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan klant in rekening gebracht.
 7. Indien het bestelde niet meer leverbaar is, zal Podonova.nl zich inspannen om een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit aan te bieden aan klant. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 6. Nakoming overeenkomst en garanties

 1. Podonova.nl staat ervoor in dat de producten, diensten en digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien het afgeleverde product of de geleverde dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dient de klant binnen uiterlijk 5 dagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken, Podonova.nl daarvan in kennis te stellen. Doet de klant dit niet, dan kan deze geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.
 3. Indien Podonova.nl een klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Podonova.nl kan de klant daarbij doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.
 4. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen, zal Podonova.nl deze bedragen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten terugbetalen.
 5. Het is mogelijk dat fabrikanten en/of leveranciers eigen garanties bieden. Deze garanties worden niet door Podonova.nl aangeboden. Indien Podonova.nl hiervoor kiest, kan zij wel bemiddelen bij het inroepen van deze garanties door de klant.

Artikel 7. Duur, opzegging en verlenging transacties

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, op elk moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten op elk moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten schriftelijk middels een aangetekende brief opzeggen.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, wordt stilzwijgend met eenzelfde duur verlengd als overeengekomen.
 5. Genoemde opzegtermijnen zijn ook van toepassing voor opzeggingen door Podonova.nl.

Artikel 8. Betaling

 1. De klant dient betalingen aan Podonova.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen in Euro. Podonova.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Bij betalen op rekening geldt – tenzij anders overeengekomen – een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de dag na levering.
 2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, van rechtswege direct in verzuim. Podonova.nl heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en Podonova.nl is gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op de klant. In dat geval is Podonova.nl gerechtigd om betalingen eerst in mindering te brengen op de (buitengerechtelijke) kosten en op de verschuldigde rente, en pas daarna op de hoofdsom.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 

Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Podonova.nl.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van Podonova.nl jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief omzetbelasting). Indien er sprake is van een duurovereenkomst dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van het bedrag dat de klant in de 2 kalendermaanden voorafgaand aan het schade brengende feit aan Podonova.nl was verschuldigd.
 2. Aansprakelijkheid van Podonova.nl jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de klant heeft geleden in de doorverkoop door de klant van de van de Podonova.nl gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit dat consumenten jegens de klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.
 4. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Podonova.nl jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst alleen nadat de klant Podonova.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Podonova.nl ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Podonova.nl in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Podonova.nl meldt.
 6. In geval van overmacht is Podonova.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Podonova.nl en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitgesloten.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Podonova.nl aangegane overeenkomsten en door Podonova.nl verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in de (nabijheid van de) vestigingsplaats van Podonova.nl in Nederland.