Disclaimer

Podonova.nl (Kamer van Koophandel: 180 84 867) verleent je hierbij toegang tot www.podonova.nl en nodigt je uit de aangeboden producten te kopen. Podonova.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment zonder nadere aankondiging het assortiment en/of prijzen op deze website te wijzigen.

Beperkte aansprakelijkheid

Podonova.nl spant zich in om de inhoud van Podonova.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Podonova.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Podonova.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Podonova.nl. Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere websites en de aanwezigheid van dergelijke links impliceert geen aanbeveling van die websites door ons.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de foto’s en teksten liggen bij Podonova.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Podonova.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij dit bij specifieke materialen anders aangegeven is.